วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

อัตราส่วน และร้อยละ


อัตราส่วนจะเท่ากันได้ เมื่อ เราทำการคูณ หรือ หาร อัตราส่วนนั้น ในจำนวนที่เท่ากัน

 1.  กรณี เมื่ออัตราส่วนที่ได้มาเป็น อัตราส่วนอย่างต่ำ  โดยทั่วไปเรามักใช้การคูณ 

    ดังตัวอย่างต่อไปนี้

                    เช่น  อัตราส่วน       1 : 2            สามารถเขียนรูปได้ดังนี้


อัตราส่วน

                                  เขียนได้เป็น อัตราส่วน ได้ เท่ากับ            1ส่วน2   เมื่อเรา นำ      2    มาคูณ         1ส่วน2   จะได้ ว่า     คูณ 2 ให้อัตราส่วน     =     อัตราส่วนที่เท่ากัน

อัตราส่วน อัตราส่วนที่เท่ากัน

 จากรูปจะเห็นได้ว่า การแบ่งส่วนย่อยมากขึ้น แต่ พื้นที่เท่ากัน    


1ส่วน2        =      อัตราส่วนที่เท่ากัน


      เมื่อเรา นำ      2    มาคูณ   อัตราส่วนที่เท่ากัน       จะได้ ว่า       อัตราส่วนเท่ากัน

อัตราส่วนเท่ากัน


  เมื่อเรา นำ      2    มาคูณ     อัตราส่วนเท่ากัน          จะได้ ว่า      อัตราส่วนเท่ากัน

อัตราส่วนเท่ากัน

  เมื่อเรา นำ      2    มาคูณ       ratio       จะได้ ว่า        ratio

ratio


   เมื่อเรา นำ      2    มาคูณ       ratio        จะได้ ว่า       ratio

ratio

   ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการคูณด้วย  2 ทั้งเศษ จะไม่ทำให้ค่า ของพื้นที่แรงเงาในรูปไม่เปลี่ยนแปลง
   จำนวนพื้นที่ยังเท่าเดิมเสมอ             เพราะ  การคูณ  2 ทั้งเศษ และส่วน     มีค่าเท่ากับ
   คูณด้วยค่าคงที่ เท่ากับ 1      เพราะ    ratio    ดังนั้น

  จากรูป ด้านบน พอจะได้คำตอบว่า            อัตราส่วน          มีค่าเท่ากันเสมอ

_________________________________________________________________________
 
 
 

2.   กรณี เมื่ออัตราส่วนที่ได้มาเป็น ไม่ เป็นอัตราส่วนอย่างต่ำ  โดยทั่วไปเรามักใช้การหาร

    ดังตัวอย่างต่อไปนี้

  เช่น      ให้หา อัตราส่วนที่เท่ากันโดยการหาร

               อัตราส่วน       4 : 10         เขียนได้เป็น         อัตราส่วน       เราจะทำการหารดังนี้ratio                        =         ratio

ratio

                            =           ratio   

   ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการหาร   ด้วย  2 ทั้งเศษ จะไม่ทำให้ค่า ของพื้นที่แรงเงาในรูปไม่เปลี่ยนแปลง

   จำนวนพื้นที่ยังเท่าเดิมเสมอ             เพราะ  การหาร  2 ทั้งเศษ และส่วน     มีค่าเท่ากับ

   คูณด้วยค่าคงที่ เท่ากับ 1      เพราะ    ratio    ดังนั้น

 

  จากรูป ด้านบน พอจะได้คำตอบว่า          ratio                มีค่าเท่ากันเสมอ

   


อัตราส่วน  และ ความหมายของอัตราส่วน

อัตราส่วน ชั่งตวงวัด ความสัมพันธ์ที่แสดงการเปรียบเทียบ ปริมาณสอง

ปริมาณ   หรือมากกว่านั้นอาจเป็นชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดกันก็ได้

กล่าวง่ายๆ เพื่อความเข้าใจว่า อัตาส่วนบอกถึง การเปรียบเทียบของสิ่งต่าง ๆ เช่น

ความกว้าง  :  ความยาว   

เช่น    กล่อง กว้าง  30 ซ.ม ยาว  50 ซ.ม.       เขียนแทนด้วย   30: 50    หรือ   30div50    

ระยะทาง : เวลา  

เช่น  เดินทาง  120  กิโลเมตร ใช้เวลา 2 ช.ม.   เขียนแทนด้วย   120 : 2    หรือ  120หาร2

จำนวน : ราคา     

เช่น   ซื้อไข่     15  ใบ ราคา  50 บาท           เขียนแทนด้วย    15:50     หรือ   15หาร50  

ในชีวิตประจำวันของเรา   มี อัตราส่วน มาเกี่ยวข้องอยู่ในกิจกรรมต่าง ๆมากมาย


เราวสามารถเขียน  ในรูป อัตราส่วน   a :  b  หรือ แบบเศษส่วน   aหารb    ก็สามารถทำได้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น